Tuesday, June 5, 2012

The blog is opened - welcome!

For projects and programme management years 2012-2014 will be interesting and busy. Year 2012 will be especially demanding for project selection procedures: all the remaining calls for proposals shall be implemented and projects selected by the end of this year. The objective is to get the projects contracted and launched by the beginning of 2013.

The tight schedule shall be challenging also for the projects. The projects have to be finalized by the end of 2014 – there’s no time to loose. Despite of the tight schedules, the concrete results and impacts of themes and projects start to emerge and this will make the following years especially interesting!

At the same time the preparation of the next programming period creates its own challenges. We have a possibility to contribute to this process on both programme and project levels by taking care of our tasks with the strong expertise and know-how that has accumulated to our programme and projects level stakeholders during the years.

During the next years a lot of things will happen at many levels. This blog will bring up different perspectives to the programme implementation, from grassroots to state and EU level. The writers shall come from projects, Programme Committees, participating countries and from EU. However, the Joint Managing Authority together with the Programme’s branch Office in Petrozavodsk is taking the main responsibility on the blog and will bring up the “management” side of the programme.

The opening of the blog is published in three languages (English, Finnish and Russian) but in order to keep the maintaining of the blog possible the language used will English from now on. Comments and opinions to the language regime are welcome – it is important that the blog is practical and useful for the programme stakeholders and also for everyone interested.

Marko Ruokangas
Programme DirectorBlogi avataan – tervetuloa!

 

Vuodet 2012-2014 tulevat olemaan ohjelman toimeenpanossa mielenkiintoisia ja työntäyteisiä niin hanketoimijoille kuin ohjelman hallintoelimillekin.  Hakukierrosten ja hankevalintojen näkökulmasta erityisen vaativa on kuluva vuosi: kaikki loput hakukierrokset saatetaan vuoden aikana loppuun ja hankkeet pyritään käynnistämään vuoden 2013 alkuun mennessä.

Aikataulu on haasteellinen myös hanketoimijoiden näkökulmasta – vuoden 2014 lopussa hankkeiden tulee olla toteutettuna. Aikaa ei siis ole liikaa! Tiiviistä aikataulusta huolimatta teemakokonaisuuksien ja hankkeiden myötä ohjelman konkreettiset tulokset ja vaikuttavuus alkavat hahmottua, ja ennen kaikkea tämä tekee tulevista vuosista erittäin mielenkiintoisia.

Samanaikaisesti valmistautuminen tulevaan ohjelmakauteen luo myös omat haasteensa. Tulevaisuusvalmisteluun pystymme vaikuttamaan oman toimintamme kautta niin ohjelmatasolla kuin hankkeissakin – hoitamalla asiat sillä asiantuntemuksella ja osaamisella, jota vuosien varrella meidän ohjelma- ja hanketoimijoillemme on kertynyt.

Lähivuosina tulee siis tapahtumaan paljon ja monella tasolla. Nyt avattavassa blogissa tarkoituksemme on nostaa esiin eri näkökulmia ohjelman toimeenpanosta, ruohonjuuritason hanketoiminnasta valtio- ja EU-tasolle saakka.  Kirjoitukset tulevat niin hanketoimijoilta, komitean jäseniltä, osallistuvien maiden edustajilta kuin EU-tasoltakin. Ja tietenkin myös hallintoviranomainen sekä Petroskoin sivutoimipiste tuovat esille oman ”hallinnollisen” näkökulmansa.

Blogin avaus julkaistaan kolmella kielellä (englanti, suomi, venäjä), mutta jatkossa blogi julkaistaan ylläpidollisista syistä englanniksi. Toki kielikysymykseen otamme vastaan kommentteja ja näkemyksiä. Tärkeää on, että blogi olisi ohjelmatoimijoille ja kaikille muillekin kiinnostuneille käyttökelpoinen ja hyödyllinen.

Marko Ruokangas
Ohjelmajohtaja


Открытие блога

2012 – 2014 годы будут интересными и насыщенными как для участников проектов, так и для органов управления программой. В 2012 году основное внимание будет сосредоточено  на отборе проектов – до конца текущего года завершатся последние заявочные туры, и будут выявлены рекомендованные к реализации проекты.  В начале 2013 года проекты будут законтрактованы и запущены.

Для участников проектов сжатые сроки реализации будут представлять определенную сложность, поскольку  проекты должны быть завершены к концу 2014 года. Несмотря на то, что до конца реализации программы осталось немного времени тематический подход и проектная деятельность уже приносят конкретные плоды. С точки зрения реализации программы, следующие годы обещают быть особенно интересными. 

В то же время подготовка к следующему этапу реализации программы диктует свои вызовы. Мы будем вносить свой вклад в этот процесс на уровне программы и проектов, используя ноу-хау и опыт, накопленный на протяжении многих лет нашей программой и участниками проектов.

Таким образом, в ближайшие годы произойдет много событий на разных уровнях. Открываемый блог поможет выявить в течение 2012 – 2015 различные подходы в отношении будущей программы как участников проектов, так и представителей национального уровня и ЕС. Авторами записей в блоге станут участники проектов, члены комитетов программы, представители национального уровня и ЕС. И, конечно, руководящий орган программы, и офис программы в Петрозаводске внесут вклад и поделятся своим видением перспектив с точки зрения управления программой.

Открытие блога произойдет на трех языках – русском, английском и финском. В дальнейшем это может поменяться. Комментарии и точки зрения по поводу выбора языка приветствуются - важно, чтобы блог был практичным и полезным как для участников программы, так и для широкой аудитории.

Марко Руокангас
Директор программы

No comments:

Post a Comment